Privacy verklaring

Op deze pagina laten we u weten welke persoonsgegevens we verzamelen wanneer u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen.
Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:

  • alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen

  • niet met anderen zullen delen, tenzij in deze privacyverklaring aangegeven

  • zorgvuldig beveiligen

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met u in contact. U kunt hiervoor een email sturen aan info@stacaravanmakelaar.nl of gebruik maken van de contactgegevens onderaan deze pagina.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van de stacaravanmakelaar. De stacaravanmakelaar is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die op onze website worden genoemd.

Doeleinden

Persoonsgegevens worden door de stacaravanmakelaar niet langer bewaard dan wettelijk is toegestaan. We verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we hiervoor van tevoren uw toestemming hebben verkregen.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de dienst te kunnen leveren en worden, conform de wettelijke bewaarplicht, bewaard in de databestanden van de stacaravanmakelaar.

Communicatie
Wanneer u ons e-mail of andere berichten stuurt worden deze opgenomen in ons e-mailarchief. Als gevolg van back-up procedures en wettelijke bewaarplicht kunnen deze berichten gedurende 7 jaar worden opgeslagen. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Formulier nieuwsbrief

De website bevat een formulier wat u kunt gebruiken om u aan te melden voor onze nieuwsbrieven. De gegevens (uw mailadres) die u ons met dit formulier verstrekt bewaren we zolang als nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling van uw verzoek. Uw verzoek kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van back-up procedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar kan worden opgeslagen.

Formulier zoekopdracht
De website bevat een formulier wat u kunt gebruiken om een zoekopdracht in te vullen. De gegevens die u ons met dit formulier verstrekt bewaren we zolang als nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling van uw verzoek. Uw verzoek kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van back-up procedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar kan worden opgeslagen.

Nieuwsbrief

U kunt zich (op de website) aanmelden voor onze nieuwsbrieven. Bij iedere nieuwsbrief bieden wij u de mogelijkheid om u af te melden. U kunt zich bovendien afmelden door u te wenden tot de stacaravanmakelaar via info@stacaravanmakelaar.nl of u kunt gebruik maken van de contactgegevens onder aan deze privacyverklaring.

Derden

De stacaravanmakelaar verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij noodzakelijk voor het uitvoeren van de dienst, een verzoek of in het algemeen de goede uitvoering van het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. Onze werknemers, alsmede de derden waaraan persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld zoals bedoeld in het tweede deel van de vorige zin, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Deze verplichting leggen we ook op aan verwerkers die door ons worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze diensten.

Beveiliging

Wij zorgen ervoor dat passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Er wordt gebruik gemaakt van beveiligde verbindingen om uw gegevens via de mail te verzenden. 

Website bezoek

Wanneer u onze website bezoekt worden de technische kenmerken van uw bezoek in zogenaamde logfiles bijgehouden. Denk hierbij aan de opgevraagde pagina, IP-adres, tijdstip, browsertype en dergelijke. Wij gaan niet na wie welk IP-adres op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon. Deze logfiles worden uitsluitend ten behoeve van analyses gedurende maximaal 12 maanden bewaard.
 

Facebook Pixel
Hiermee kunnen sommige advertenties op Facebook worden afgestemd op bezoekers van de stacaravanmakelaar.Inzien en aanpassen persoonsgegevens

U heeft het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Wij zullen die aanpassingen zo snel mogelijk verrichten of u gemotiveerd toelichten waarom uw wensen (nog) niet kunnen worden uitgevoerd. U kunt uw verzoek zenden aan info@stacaravanmakelaar.nl of gebruik maken van de contactgegevens onderaan deze pagina.

Voor de door ons uitgevoerde werkzaamheden c.q. verwijderingen dan wel de via ons gegeven toegang tot uw gegevens, kunnen wij een vergoeding van de door ons gemaakte kosten in rekening brengen. Een dergelijke vergoeding zal te allen tijde redelijk zijn en zal de wettelijk toegestane bedragen niet overschrijden.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van, en de mogelijkheden op, deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Uitzonderingen: verplichtingen

De stacaravanmakelaar stelt gegevens aan derden ter beschikking indien een wettelijk voorschrift of een rechterlijk bevel haar daartoe verplicht.

Identiteit

De stacaravanmakelaar is  verantwoordelijk voor de persoonsgegevensverwerking die plaatsvindt op en via de website: www.stacaravanmakelaar.nl.

De stacaravanmakelaar geldt in dat kader als verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens:
De stacaravanmakelaar - Elkerzeeseweg 45C - 4322 NA - Scharendijke - 0653931840

Vragen over het privacybeleid van de websites van de stacaravanmakelaar kunnen per mail gesteld worden via info@stacaravanmakelaar.nl.

Cookies